§ 20 Звуки мови та звуки мовлення. “Українська мова” О.Глазова 5 клас 2013 р. ст. 122-125

Нагадаємо, що фонетика (греч. phonetikos – звуковий, від phone – звук), розділ науки про мову (мовознавства), що вивчає звукову сторону мови (звуки людського мовлення).
Вправа 216.
Звуки мовлення ми чуємо та вимовляємо.
Щоб передати , як звучить слово, у звукописі пишуть звуки мови.
Букви ми пишемо.

Вправа 217.
Мито, орати, тара, миро, Марта,тир, Том, мор, оратор, Рома, Рим, аромат, ти, ми, мир, рима, мати, рот, там, ритм, тим, мат.

Нагадаємо, що у звукописі позначення місця наголосу є обов’язковим.
Вправа 218.
ґава [ґ а́ в а] ,
пава [п а́ в а] ,
кава [к а́ в а] ,
лава [л а́ в а] ,
Сава [С а́ в а] .

Вправа 219.
Гай – рай ([г] – [р]); дід – лід ([д] – [л]); сад -суд ([а] – [у]) ; жити – жати ([и] – [а]); бук – бак ([у] – [а]); качан – казан ([ч] – [з]); шила – мила ([ш] – [м]); гриб – грип ([б] – [п]).
Слова складаються зі звуків.
Окремо взяті звуки мовлення нічого не означають. Але, поєднуючись між собою у певному порядку , утворюють слова з тим чи іншим значенням.

Вправа 220.
Сом – сон; сом – сум; явір – ятір.
Латаття – водяна лілія.
Однорідні члени речення відділяються комами.
Кома ставиться перед сполучником а.

Вправа 221.
Бік – рік ([б] – [р]); мухах – рухах ([м] – [р]); морока – сорока ([м] – [с]); рис – лис ([р] – [л]); мак – рак ([м] – [р]); шило -мило ([ш] – [м]).
Звук чуємо та вимовляємо, букву пишемо.

Вправа 222.
Гриб – граб , [г р и́ б] – [г р а́ б].
Зуби – губи , [з у́ б и] – [г у́б и].
Гора – нора, [г о р а́] – [н о р а́].
Колосок – голосок, [к о л о с о́ к] – [г о л о с о́ к].
Шило – мило, [ш и́ л о] – [м и́ л о].

Вправа 223.
Роса – оса – коса; двір – твір; річка – пічка.

Вправа 224.
Корона – борона – ворона.
Миша – тиша – тиха – Міша.
Чайка – майка – лайка – гайка – чарка – марка – байка.
Риска – лиска – миска.
Піч – ніч – річ – Січ.
Сум – бум – сом – сон – кум.
Вулики – вусики .

Вправа 225.
Курок – урок; буква – буквар; лід – Ліда; мак – Макс, башта – баштан, край – рай, гра – грак, їжа – їжак, міх – сміх, рука – рукав, окомір – комір, линок – млинок, буря – буряк, кома – комар.

Нагадаємо, що знак м’якшення (буква ь) у звуковому записі не вживають, адже звука він не позначає, він вказує на м’якість або пом’якшення попереднього приголосного звука.
У звуковому записі на м’якість вказує скісна риска [‘], на пом’якшеність – вказує знак [,].
Подовжену вимову звука (на письмі вона передається подвоєними літерами) у звуковому записі позначають двокрапкою [:].
Тверді приголосні звуки (22) : [д] [т] [л] [н] [р] [з] [ц] [с] [дз] [б] [п] [в] [м] [ф] [г] [к] [х] [ж] [ч] [ш] [г] [дж].
М’які приголосні звуки (10) : [‘д] [т’] [л’] [н’] [р’] [з’] [ц’] [с’] [дз’] [й].

Вправа 226.
День [д е́ н’].
Ліс [л’ і́ с].
Льон [л’ о́ н].
Тінь [т’ і́ н’].
Сонний [с о́ н: и й].
Цінний – [ц’ і́ н: и й].
Джура – [дж у́ р а].
Джунглі – [дж у́ н г л’ і].
Дзвінок – [дз в, і н о́ к].
Джура – зброєносець, слуга.

Вправа 227.
Мідь [м, і́ д’].
Лань [л а́ н’].
Тінь [т’ і́ н’].
Олень [о́ л е н’].
Денний [д е́ н: и й].
Останній [о с т а́ н': і й].
джем [дж е́ м]
дзьоб [дз’ о́ б]
дзенькіт [дз е́ н’ к, і т].

Вправа 228.
Анна, Алла, випив, вишив, вилив, вимив, вижив.

Опубліковано у Українська мова. Глазова О.. Додати до закладок постійне посилання.

Напишіть відгук

22222